Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βισαλτίας

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:00.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 15 θέματα, τα οποία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγκριση 35ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 36 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3o : Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA και αριθμό 24917023-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης στο κτήριο πολλαπλών χρήσεων Δημητριτσίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 4o : Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και του Δήμου Ηράκλειας στα πλαίσια υποστήριξης μεταξύ του Τ.Τ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας και της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας για την παραλαβή έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Κατσικά Μαρίας –Παναγιώτας Δικηγόρου Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την εκδίκαση της αγωγής των : 1)Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ.Π.ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΥ Ο.Ε.» και 2)ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Μαρίας Μπίκου Δικηγόρου Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) ,για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την εκδίκαση της αγωγής του κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Στέλλας Παπαθανασίου Δικηγόρου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την εκδίκαση της προσφυγής της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΠΑ Α.Τ.Ε.».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση μείωσης μισθωμάτων σχολικών Κυλικείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Παναγιώτη Ακριτίδη του Ευαγγέλου δικηγόρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης , κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης( με αριθμ. Καταχώρησης ΑΚ627/02-12-2019) της υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας κ. ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑΣ .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Παύλου Κεσόγλου δικηγόρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης , κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης(με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ85/31-3-2020) της υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας κ. ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑΣ .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Δέσποινας Ματζιούνη Δικηγόρου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του Α΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά την εκδίκασης της Ανακοπής του Δήμου Βισαλτίας (ΑΚ46/4-5-2020) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της με αριθμ. 4251/1-4-2020 ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ. Σερρών (με αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης (ΑΤΒ) 2747/16-3-2020 πρόστιμο, αριθμ.πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στον Δήμο Βισαλτίας 3839/21-4-2020).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση 37ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση 38ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΕΠΑΛ Νιγρίτας στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί η επέκταση της σχολικής μονάδας, μέχρι και την περαίωση και τη διοικητική παραλαβή του έργου από το Δήμο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βισαλτίας επισκεφθείτε το infonews24.gr