Θα ψάξουν για κρυμμένο θησαυρό σε περιοχή της Αγγίστας- Δόθηκε άδεια από την Αποκεντρωμένη

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


(Φωτογραφία αρχείου)

Άδεια ανασκαφής τριών (3) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης του χώρου ανασκαφής, σε σημείο που βρίσκεται εντός ρέματος στο αγρόκτημα Αγγίστας του Δήμου Αμφίπολης, χορηγεί σε ιδιώτη, με απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.

Συγκεκριμένα, η Αποκεντρωμένη χορηγεί σε ιδιώτη, αδεία ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού, ενώ συγκρότησε και επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας των ερευνών.

Η Αποκεντρωμένη έλαβε υπ’ όψιν της και το αριθ. πρωτ. 1983/05-03-2024 έγγραφο του Δήμου Αμφίπολης, με το οποίο διαβίβασε στην Κτηματική υπηρεσία την υπ’ αριθ. 50/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη Απόφασης περί συναίνεσης ή μη ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε Δημοτική έκταση στο αγρόκτημα Αγγίστας».

Η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι συναινεί στην χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Σερρών, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Αγγίστας ………. Η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Σερρών πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Σερρών) η οποία είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση, συντήρηση των ρεμάτων καθώς και του καθαρισμού ρεμάτων …………. Για την καλή εκτέλεση – αποκατάσταση του έργου ορίζει κατάθεση εγγυητικής ποσού 400 ευρώ υπέρ του Δήμου Αμφίπολης με μέριμνα της Κτηματική Υπηρεσία Ν. Σερρών.

Επίσης, ελήφθη υπ’ όψιν το αριθ. 6852 ΑΠΑ 2024/08-03-2024 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι η ανωτέρω υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την χορήγηση άδειας ανασκαφής τριών (3) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης του χώρου ανασκαφής.

Ορίσθηκε η Επιτροπή για την παρακολούθηση και την εποπτεία εργασιών έρευνας και ανασκαφής για την ανεύρεση του θησαυρού τους, που αποτελείται από:
Α) Τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.
Β) Τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Σερρών ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.
Γ) Το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίπολης ή τον οριζόμενο απ’ αυτόν αναπληρωτή του.
Δ) Τον εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, με αναπληρωτή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.

Οι προϋποθέσεις της ανασκαφής

Η ανασκαφή θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις: α) Η πρόσβαση στο χώρο έρευνας να γίνει υποχρεωτικά και μόνο από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, απαγορευμένης αυστηρώς οποιασδήποτε νέας διάνοιξης δρόμου ή διόδου προσπέλασης β) Η επέμβαση να γίνει με παρουσία του Δασοφύλακα της περιοχής και να ληφθεί μέριμνα ώστε να θιγεί η λιγότερη δυνατή δασική βλάστηση και στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η υλοτομεία δασικής βλάστησης, τα προϊόντα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. γ) Οι οποιεσδήποτε εργασίες να περιοριστούν μέσα στα όρια της έκτασης. δ) Η φυτική γη θα απομακρυνθεί και θα αποθηκευτεί προσωρινά ξεχωριστά από τα άλλα γεώδη υλικά της ανασκαφής. ε) Να μη γίνει εναπόθεση πάσης φύσεως προϊόντων κατασκευής σε δασικού χαρακτήρα έκταση. στ) Μετά το πέρας της ανασκαφής να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος και επανατοποθέτηση της φυτικής γης. ζ) Να διασφαλιστεί η έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς ως και την εξάπλωση αυτής σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις, λαμβάνοντες όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

Η εργασία ανασκαφής για την ανεύρεση θησαυρού θα τηρήσει ωράρια εργασιών που θα καθορίσει η Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, το ωράριο μπορεί να παραταθεί μόνον αν βρεθεί ο θησαυρός και για τον απαιτούμενο χρόνο για συγκέντρωση και καταμέτρηση αυτού.

Κατά την εργασία για την ανεύρεση του θησαυρού απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών και δεν αποκλείεται η χρήση ερευνητικού μηχανήματος, σύμφωνα με το 1055144/3107/α0010/7.5.1993 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Καθ’ όλο το διάστημα των εργασιών, η Επιτροπή θα βρίσκεται επιτόπου και θα ασκεί εποπτεία και παρακολούθηση των ερευνών.

Αν τυχόν βρεθεί θησαυρός, θα περιγραφεί με λεπτομέρεια και θα καταμετρηθεί από την Επιτροπή και τους καταδείκτες. Για το λόγο αυτό θα συνταχθεί πρωτόκολλο, που θα υπογραφεί επί τόπου από την Επιτροπή και τους καταδείκτες και αμέσως ο θησαυρός θα κατατεθεί στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.
Ευνόητο είναι ότι εφόσον βρεθούν αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας θα παραδοθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώσει το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας, για να δεχθεί την κατάθεση σε περίπτωση ανεύρεσης θησαυρού.
Η μετάβαση των μελών της επιτροπής στον τόπο έρευνας και ανασκαφής βαρύνει τους καταδείκτες.

Οι καταδείκτες, μετά το τέλος της έρευνας οφείλουν να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη κατάστασή τους. Για την διασφάλιση της αποκατάστασης οι καταδείκτες θα προσκομίσουν στην Κτηματική Υπηρεσία Σερρών, εγγυητική επιστολή τετρακοσίων ευρώ (400,00) €, την οποία θα παραλάβουν μετά την θετική γνώμη της περί αποκατάστασης της περιοχής.
Κάθε παρέκκλιση από τους όρους της απόφασης αυτής συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας και την τιμωρία του παραβάτη κατά το άρθρο μόνο παρ.2 του Ν.6133/1934.

Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Θα ψάξουν για κρυμμένο θησαυρό σε περιοχή της Αγγίστας- Δόθηκε άδεια από την Αποκεντρωμένη επισκεφθείτε το infonews24.gr

Ακολουθήστε τον ΑΚΑΝΕ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις